Právní doložka

 

Pokryté webové stránky

Společnost ACCO Brands je globální organizace mající právnické osoby, obchodní procesy, řídicí struktury a technické systémy rozmístěné po celém světě. Uvedená doložka se týká všech webových stránek a domén vlastněných společností ACCO Brands a webových stránek a domén našich zcela vlastněných dceřiných společností („webové stránky“), s výjimkou případů, kdy je na některé z výše uvedených webových stránek k dispozici právní doložka, která se liší od této zásady, a takovém případě se uplatní tato právní doložka.

 

Duševní vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny názvy výrobků, jejich provedení, loga, záhlaví, texty, obrázky, audio a video sekvence na webových stránkách ACCO obchodními značkami, servisními značkami, obchodními názvy, autorskými právy a jiným vlastnictvím společnosti ACCO Brands Corporation a jejích dceřiných společností („Duševní vlastnictví ACCO Brands“). Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Nic, co je obsaženo ve webových stránkách ACCO, by nemělo být vykládáno jako povolení, ať implikací, zákonnou překážkou nebo jinak, jako jakákoli licence nebo právo používat Duševní vlastnictví ACCO Brands bez písemného svolení společnosti ACCO Brands. Všechny chráněné informace, software, grafika, soubory, loga a obchodní značky přijaté nebo předané elektronicky jsou vlastnictvím společnosti ACCO Brands a další distribuce nebo stažení takových informací neuděluje jakákoli práva jakékoli osobě nebo společnosti.

 

Používání těchto stránek

Společnost ACCO Brands Corporation udržuje tyto stránky pro vaši osobní zábavu, informovanost, výuku a komunikaci. Procházejte webové stránky bez omezení. Smíte stahovat materiály zobrazené na webových stránkách ACCO, ovšem pouze pro osobní, nekomerční účely, a to za předpokladu, že zachováte všechna označení autorských a jiných vlastnických práv obsažená v těchto materiálech. Nesmíte však rozšiřovat, modifikovat, vysílat, opětovně používat, znovu publikovat nebo používat obsah webových stránek pro komerční účely, a to včetně textů, obrázků, audio a video sekvencí, bez písemného svolení společnosti ACCO Brands Corporation. Webové stránky ACCO jsou pravidelně upravovány před předcházejícího oznámení.

 

Bez záruk; omezení odpovědnosti

WEBOVÉ STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „JAKO TAKOVÉ“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH, NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ ZÁKAZU. Společnost ACCO Brands také nepřebírá žádné závazky a nebude ani zodpovědná za jakákoli poškození vašeho počítačového vybavení, softwaru, dat nebo jiného majetku, nebo za viry, které je mohou napadnout, k nimž došlo v důsledku vašeho přístupu na webové stránky, jejich používání nebo procházení, nebo v důsledku stažení jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrázků, audio a video sekvencí z webových stránek nebo jakýchkoli odkazovaných stránek.Společnost ACCO Brands, ani jiná společnost podílející se na tvorbě, produkci, údržbě nebo dodávce webových stránek, ani jakákoli z jejích dceřiných společností, ani vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři, včetně zástupců výše uvedených entit, nebudou v žádném případě zodpovědní za škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně jakýchkoli přímých, zvláštních, náhodných, nepřímých, příkladných, trestních nebo následných škod, ať bylo na možnost jejich vzniku upozorněno nebo ne, ani na základě jakékoliv teorie odpovědnosti vycházející z nebo spojené s používáním, předváděním, nebo procházením webových stránek ACCO nebo s přecházením na odkazy na jiné stránky, které jsou na nich uvedeny.

 

Nepřidružené výrobky nebo stránky

Popisy nebo odkazy na výrobky, publikace nebo stránky, které nejsou ve vlastnictví společnosti ACCO Brands nebo jejich dceřinných společností, nepředstavují podporu takových výrobků, publikací nebo stránek. Společnost ACCO Brands nezkoumala materiály spojené s webovými stránkami ACCO ani není zodpovědná za obsah jakýchkoli takových materiálů. Společnost ACCO Brands odmítá jakékoli závazky nebo odpovědnost. Vaše přechody na odkazy na jakékoli jiné stránky jsou na vaše vlastní nebezpečí.

 

Komunikace s těmito webovými stránkami

Nesmíte publikovat ani předávat žádná prohlášení, materiály nebo obsah, který je nezákonný, obscénní, neslušný, hanlivý, pornografický, pobuřující, útočný, pomlouvačný, výhružný, vulgární, schopný podněcovat rasovou nenávist, diskriminační, zastrašující, vyhrožující, skandalizující, pobuřující, rouhavý, narušující důvěru, narušující soukromí, nebo takový, pro nějž jste nezískali všechny potřebné licence nebo schválení nebo který může vést k obtěžování nebo nepříjemnostem. Souhlasíte také s tím, že jakékoli příspěvky nebo přenosy, které učiníte, nebudou představovat ani podporovat jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin, které by vedlo k občanskoprávní odpovědnosti, které by jinak bylo v rozporu s právy třetí osoby vykonatelnými v kterékoli části světa nebo do nich jakkoli zasahovalo. Na tyto webové stránky nesmíte předávat ani je využívat k předávání jakýchkoli technicky škodlivých příspěvků nebo přenosů (a takové zahrnují, mimo jiné, také počítačové viry, logické bomby, trojské koně, červy, škodlivé komponenty, poškozená data nebo jiný škodlivý software nebo škodlivá data) nebo se zabývat jinými praktikami zneužití (které zahrnují, mimo jiné, také hackování). Společnost ACCO Brands bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo se bude řídit soudními příkazy, které po ní požadují nebo ji směřují ke zveřejnění identity nebo lokalizaci kohokoli, kdo takový obsah zveřejňuje.

 

Následky publikování

Jakákoli komunikace nebo obsah, který zašlete na webové stránky ACCO e-mailem nebo jinak, mimo jiné včetně jakýchkoli dat, otázek, komentářů, návrhů, je a bude považována za otevřenou a veřejnou. Společnost ACCO Brands nemůže zabránit „vytěžování“ informací z webových stránek, a proto vás může kontaktovat sama nebo nesouvisející třetí strany e-mailem nebo jinak, z webových stránek nebo odjinud. Cokoli zašlete, může být upravováno společností ACCO Brands nebo v jejím zastoupení, může být, ale nemusí být publikováno na webových stránkách ACCO na základě výhradního uvážení společnosti ACCO Brands a může být použito společností ACCO Brands nebo jejími dceřinými společnostmi k jakýmkoli účelům, mimo jiné včetně reprodukce, odhalení, přenosu, publikování, vysílání a vystavení. Společnost ACCO Brands kromě toho může volně využívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo techniky obsažené v jakékoli komunikaci, kterou jste zaslali na webové stránky ACCO za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně vývoje, výroby a propagace výrobků s využitím takových informací.Společnost ACCO Brands není povinna monitorovat nebo vyhodnocovat jakoukoli diskusi, chatování, publikování, přenosy, vývěsky apod. na webových stránkách ACCO. Společnost ACCO Brands nepřebírá jakékoli závazky nebo odpovědnost za jakékoli akce nebo komunikace uskutečněné vámi nebo jakýmikoli nesouvisejícími třetími stranami na webových stránkách ACCO Brands.

 

Přesnost

Společnost ACCO Brands odmítá jakékoli závazky nebo odpovědnost za chyby, opomenutí nebo nepřesnosti v materiálech zobrazovaných na těchto webových stránkách, ani není zodpovědná za jakákoli užití nebo rozhodnutí učiněná třetími stranami na základě těchto informací. 

 

Dostupnost výrobků a služeb

Bez ohledu na výše uvedené mohou být webové stránky ACCO prohlíženy mezinárodně a mohou obsahovat výrobky nebo služby, které nejsou dostupné ve všech zemích, nebo jsou dostupné v některých zemích jen za jiných podmínek, včetně podmínek vztahujících se k ceně. Odkazy na určité služby nebo výrobky neznamenají, že společnost ACCO Brands má v úmyslu dodávat takové výrobky nebo služby v těchto zemích.