Informacja prawna

 

Objęte lokalizacje

ACCO Brands jest organizacją globalną, posiadającą podmioty prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne na całym świecie. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych i domen będących własnością ACCO Brands oraz witryn internetowych i domen naszych spółek zależnych ("witryna internetowa"), z wyjątkiem przypadków, w których zestawienie warunków jest dostępne w jednej z wyżej wymienionych witryn internetowych i różni się od niniejszej polityki, w którym to przypadku obowiązuje zestawienie warunków umieszczone w takiej witrynie.

 

Własność intelektualna

O ile nie zaznaczono inaczej, nazwy produktów, projekty, wyróżniające znaki graficzne, tytuły, teksty, obrazy, dźwięk i materiały wideo w witrynach internetowych ACCO są znakami towarowymi, znakami usługowymi, nazwami handlowymi, prawami autorskimi lub inną własnością ACCO Brands Corporation i jej spółek zależnych ("Własność intelektualna ACCO Brands"). Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Nic, co znajduje się w witrynach internetowych ACCO, nie może być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, na zasadzie „estoppel” lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z własności intelektualnej firmy ACCO Brands bez pisemnej zgody ACCO Brands. Wszystkie informacje zastrzeżone, oprogramowanie, grafika, pliki, wyróżniające znaki graficzne i znaki towarowe otrzymane lub przekazywane drogą elektroniczną są własnością ACCO Brands i dalsza dystrybucja lub pobieranie takich informacji nie skutkuje przyznaniem żadnych praw jakiejkolwiek innej osobie lub firmie.

Materiały zamieszczone w niniejszym serwisie w szczególności fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści podlegają ochronie prawnej na podstawie: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.), Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.), Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.). Wykorzystywanie tych materiałów, w szczególności ich kopiowanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie bez zgody jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. 

Korzystanie z tej witryny

ACCO Brands Corporation utrzymuje niniejszą witrynę w celu zapewnienia materiałów o charakterze rozrywkowym, informacyjnym, edukacyjnym i dla komunikacji z użytkownikiem. Zapraszamy do przeglądania witryny. Materiały wyświetlane w witrynach internetowych ACCO można pobierać do niekomercyjnego, osobistego użytku wyłącznie pod warunkiem, że zachowane zostaną wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w takich materiałach. Przy czym użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, zamieszczać ponownie ani wykorzystywać zawartości Witryny, w tym tekstów, obrazów, materiałów wideo lub audio, do celów komercyjnych bez pisemnej zgody ACCO Brands Corporation. Okresowo wprowadzane są zmiany w witrynach internetowych ACCO bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Brak gwarancji; ograniczenie odpowiedzialności

TA WITRYNA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE "JAK JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI. ACCO Brands nie ponosi również żadnej odpowiedzialności i nie będzie pociągana do odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub cokolwiek innego w związku z dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem Witryny lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, materiałów wideo lub audio z Witryny lub jakichkolwiek powiązanych witryn.W żadnym wypadku ACCO Brands ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję, utrzymanie lub dostarczanie treści Witryny, ani żaden z jej podmiotów powiązanych, przedstawicieli kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, wspólników lub agentów ACCO Brands lub takiego podmiotu powiązanego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, szkody bezpośrednie, szczególne, przypadkowe, pośrednie, wtórne lub skutkujące nałożeniem sankcji karnych, niezależnie od tego, czy zostały one poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód, a także o jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności wynikającej z korzystania, działania, przeglądania lub łączy do innych witryn internetowych ACCO lub w związku z korzystaniem, działaniem, przeglądaniem lub łączami do innych witryn internetowych ACCO.

 

Produkty i lokalizacje niepowiązane

Opisy lub odniesienia do produktów, publikacji lub witryn niebędących własnością ACCO Brands lub jej podmiotów zależnych nie oznaczają poparcia dla tego produktu, publikacji lub witryny internetowej. ACCO Brands nie zapoznała się z materiałami powiązanymi z witrynami internetowymi ACCO i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich materiałów. ACCO Brands oświadcza, że nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności. Przechodzenie do innych stron odbywa się na własne ryzyko.

 

Komunikacja z niniejszą witryną internetową

Nie wolno publikować ani przesyłać żadnych oświadczeń, materiałów ani treści niezgodnych z prawem, obscenicznych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, pornograficznych, angażujących uczuciowo, obraźliwych, zniesławiających, grożących, obraźliwych, podżegających do nienawiści rasowej, dyskryminujących, grożących, skandalicznych, podżegających, bluźnierczych, naruszających zaufanie, naruszających prywatność lub dla których nie uzyskano wszystkich niezbędnych licencji i/lub zezwoleń lub które mogą powodować uciążliwość lub niedogodności. Użytkownik wyraża również zgodę na to, aby wszelkie posty lub transmisje, których dokonuje, nie stanowiły ani nie zachęcały do zachowań, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo, spowodować powstanie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób być sprzeczne z prawem lub naruszać prawa stron trzecich egzekwowalne w jakiejkolwiek części świata. Nie wolno również przesyłać żadnych technicznie szkodliwych postów ani prowadzić transmisji do lub za pośrednictwem tej witryny internetowej (co obejmuje między innymi wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane) ani angażować się w inne praktyki polegające na niewłaściwym użytku (co obejmuje, ale nie ogranicza się do działalności hakerskiej). ACCO Brands będzie w pełni współpracować z organami ścigania lub wypełni orzeczenia sądowe nakazujące ACCO Brands ujawnienie tożsamości lub lokalizacji użytkownika.

 

Konsekwencje zamieszczania postów

Wszelkie komunikaty lub treści przesyłane do witryn internetowych ACCO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie, są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone. ACCO Brands nie może zapobiec "zbieraniu" informacji z witryny, jak również ACCO Brands lub niepowiązane strony trzecie mogą kontaktować się z użytkownikiem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w obrębie witryny lub poza nią. Wszelkie przesyłane materiały mogą być edytowane przez ACCO Brands lub w jej imieniu, mogą być lub nie być publikowane w witrynach internetowych ACCO według wyłącznego uznania ACCO Brands i mogą być wykorzystywane przez ACCO Brands lub jej podmioty powiązane w dowolnym celu, w tym, ale nie wyłącznie, do powielania, ujawniania, przesyłania, publikacji, nadawania i zamieszczania postów.Ponadto ACCO Brands może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w korespondencji przesyłanej do witryn internetowych ACCO w dowolnym celu, w tym, ale nie wyłącznie, ACCO Brands nie jest zobowiązana do monitorowania lub przeglądania dyskusji, rozmów, czatów, postów, transmisji, tablic ogłoszeń itp. w witrynach internetowych ACCO. ACCO Brands nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub komunikację podejmowane przez użytkownika lub jakąkolwiek niepowiązaną stronę trzecią w ramach witryn internetowych ACCO.

 

Dokładność

ACCO Brands zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie błędy, pominięcia lub nieścisłości w materiałach zamieszczonych w tej witrynie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub decyzje podjęte przez strony trzecie w oparciu o te informacje.

 

Dostępność produktów i usług

Niezależnie od powyższego, witryny internetowe ACCO mogą być przeglądane w skali globalnej i mogą zawierać produkty lub usługi niedostępne we wszystkich krajach lub dostępne wyłącznie w niektórych krajach na innych warunkach, włączając w to warunki cenowe. Odniesienia do konkretnego produktu lub usługi nie oznaczają, że ACCO Brands zamierza udostępnić takie produkty lub usługi w takich krajach.